VAB – Vietnamese American Broadcasting, đây là Đài phát thanh tiếng Việt AM đầu tiên phục vụ cộng đồng người Việt Dallas -Fort Worth  được biết đến qua một tên rất quen thuộc “Tiếng nói Thế Hệ Mới” .

VAB được thành lập vào năm 2007 với sự điều hành của Ban Giám Đốc cùng thành phần xướng ngôn viên trẻ, cũng như một số xướng ngôn viên kỳ cự luôn cởi mỡ trong phương cách làm việc, nhưng có một tinh thần trách nhiệm cao.

VAB còn được sự cộng tác với một số thành viên có khả năng chuyên môn kỹ thuật trong từng ngành nghề từ Luật Pháp, An Ninh, Thuế Vụ, Y Nha Dược,  Giáo Dục, Kinh Tế, Xe Cộ, An Sinh Xã Hội, Kỹ Nghệ.

Với mục đích đem lại những chương trình hữu ích- để phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Dallas- Fort Worth  nói riêng và cộng đồng Việt Nam ở các vùng phụ cận, hoặc ở các tiểu bang, hoặc trên toàn thế giới qua mạng lưới 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Chúng tôi cố gắng đem những tin tức cập nhật hóa hằng ngày, cũng như cung cấp những đề tài hữu ích trong cuộc sống nhằm mục đích xây dựng cộng đồng Việt Nam càng ngày càng vững mạnh tại địa phương.

 

DFW Viet Radio
2202 New York Ave. Suite 902

Arlington TX. 76010

Office number: 214-919-7177

 
Skillful Concept